אודות המדפיס

המדפיס הממשלתי

המדפיס הממשלתי הנו גוף הפועל כיחידת סמך במשרד האוצר, אשר
יעדיו הנם ביצוע הדפסות עבור משרדי הממשלה ויעוץ מקצועי בנושא הדפוס
המדפיס אינו מתוקצב ומאזן את הוצאותיו מהכנסות הנובעות מייצור
והפקת עבודות דפוס עבור משרדי הממשלה

תפקידי המדפיס הממשלתי

פעילות יצרנית

ביצוע עבודות בטחוניות, כגון: דרכונים, תעודות זהות, בולים, אגרות דואר
אוויר, גלויות דואר, שטרות מבוילים, שיקים, בחינות בגרות והפצתן, מבחני
משרד העבודה, דו"חות סודיים שונים, מניות ועוד
הדפסות כלליות עבור משרדי הממשלה, כגון: כל פרסומי הרשומות, קובץ
התקנות, ילקוט הפרסומים, הצעות חוק, ספרי החוקים, יומן סימני המסחר, יומן
הפטנטים, תקנות שעת חירום, חוזר מנכ"ל משרד החינוך למיניהם, מכרזי
נש"מ, פסקי דין נש"מ, חוברות תקציב המדינה, פתקי הצבעה ומעטפות
הצבעה וכל הקשור לבחירות לכנסת, מחברות לבחינות בגרות, טפסי מדך
ומעטפות מדף ועוד

פעילות לא יצרנית

מכרזים לביצוע עבודות עבור משרדי הממשלה השונים אצל גורמים פרטיים
ותיאום ביניהם, במטרה לנצל את היתרונות לגודל של הממשלה בביצוע
עבודות הדפוס ע"י השוק הפרטי
ייעוץ ובקרה מקצועית, בתחום הדפוס, למשרדים
בקרה על העבודות המופקות בבתי הדפוס הפרטיים עבור משרדי הממשלה